ഏവർക്കും സകീനിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഈദ് ആശംസകൾ..
അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെയും, നിങ്ങളുടെയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ..

RELATED ITEMS

2 thoughts on “സാഹോദര്യത്തിന്റെ, കാരുണ്യത്തിന്റെ ഈദ് ആശംസകൾ.

Leave a Reply to Mohamed Babu Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *