ദുല്‍ ഹജ്ജിന്റെ ആദ്യത്തെ 10 ദിനങ്ങളുടെ പുണ്യം

ദുല്‍ ഹജ്ജ് മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ 10 ദിവസത്തിന്റെയും അറഫാ ദിനത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ വിവരണം.
സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ അല്ലാഹുവിന്‍ ഏറ്റവും പ്രീയപ്പെട്ട ദിനങ്ങളാണ് ദുല്‍ ഹജ്ജിലെ ആദ്യത്തെ 10 ദിനങ്ങള്‍

 

RELATED ITEMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *