യുക്തിവാദത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ യുക്തിയിലേക്ക് - അഡ്വ. മായികുട്ടി മേത്തർ

ദഅവ രംഗത്ത് സജീവമായ ഹൈക്കോടതി അഡ്വക്കേറ്റ്. മായികുട്ടി മേത്തർ യുക്തിവാദത്തിൽ നിന്നും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുവാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു.

(Salam Show Episode 2)

Visit us and follow us:
http://www.zakeen.in
http://facebook.com/ZakeenTV

http://youtube.com/ZakeenTV
http://twitter.com/ZakeenTV

RELATED ITEMS

2 thoughts on “Salam Show 2 – യുക്തിവാദത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ യുക്തിയിലേക്ക് – അഡ്വ. മായികുട്ടി മേത്തർ

  1. thank you very much for uploading this video..also a great thanks for Adv. Mayeenkutty Mether Sir to clarify the things..JazakAllah Hair…

  2. And We have certainly created for Hell many of the jinn and mankind. They have hearts with which they do not understand, they have eyes with which they do not see, and they have ears with which they do not hear. Those are like livestock; rather, they are more astray. It is they who are the heedless.ഖുര്‍ആന്‍ 7(179) മലക്കുകളെയും ജിന്നുകളെയും എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞുപോയത്തില്‍ തിരുത്തുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *