ഹൈന്ദവതയിൽ നിന്നും ബൈബിൾ വഴി ഇസ്ലാമിലേക്ക് - അബ്ദുൾ സലാം

ഹൈന്ദവതയിൽ നിന്നും ക്രൈസ്തവതയിൽ എത്തി, ബൈബിൾ വഴി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സഹോദരൻ അബ്ദുൾ സലാം തന്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മെ കൊണ്ടു പോകുന്നു..

(Salam Show Episode 4)

Visit us and follow us:
Facebook.com/ZakeenTV
Youtube.com/ZakeenTV
Twitter.com/ZakeenTV

 

 

One thought on “ഹൈന്ദവതയിൽ നിന്നും ബൈബിൾ വഴി ഇസ്ലാമിലേക്ക് – അബ്ദുൾ സലാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *