സക്കാത്തിനെ പറ്റി വിശദമായി പണ്ഡിതനും, സക്കാത്ത് തത്ത്വവും പ്രയോഗവും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവുമായ അബ്ദുള്ളാ ഹസന്‍ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു

സക്കാത്തിനെ പറ്റി വിശദമായി പണ്ഡിതനും, സക്കാത്ത് തത്ത്വവും പ്രയോഗവും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവുമായ അബ്ദുള്ളാ ഹസന്‍ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു

 
 
ഭാഗം 1

 
 ഭാഗം 2

 
 ഭാഗം 3

 
 ഭാഗം 4

 
 

RELATED ITEMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *