ഫിതര്‍ സക്കാത്ത് ഒരു മുസ്ലീമിന് നിര്‍ബന്ധം

 
 
ഫിതര്‍ സക്കാത്ത് ഒരു മുസ്ലീമിന് നിര്‍ബന്ധമാണ്‌, അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നസീര്‍ മദനി സംസാരിക്കുന്നു.

 
 

RELATED ITEMS

5 thoughts on “ഫിതര്‍ സക്കാത്ത് ഒരു മുസ്ലീമിന് നിര്‍ബന്ധം

Leave a Reply to admin Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *