മൊബൈല്‍ പരിധി വിടുമ്പോള്‍

 
 
മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ദുരുപയോഗത്തെ കുറിച്ച് മൊബൈല്‍ സേവന രംഗത്തെ പ്രശസ്തരായ Britco & Bridco യുടെ ചെയര്‍മാന്‍ ഹംസ അഞ്ചുമുക്കില്‍ സംസാരിക്കുന്നു.

 
 

RELATED ITEMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *