പ്രവാചകന്റെ ഒൻപത് വസ്വിയ്യത്തുകൾ ഭാഗം: 1/9

പ്രവാചകന്റെ ഒൻപത് വസ്വിയത്തുകളെ പറ്റിയുള്ള പരമ്പരയിൽ സഹോദരൻ പിഎംഎ ഗഫൂർ സംസാരിക്കുന്നു.
ഭാഗം 1/9

 
 

RELATED ITEMS

3 thoughts on “പ്രവാചകന്റെ ഒൻപത് വസ്വിയ്യത്തുകൾ ഭാഗം: 1/9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *