ആസാമിൽ യഥാർത്ഥതിൽ നടക്കുന്നത് !

ആസാമിലെ കലാപത്തിൽ പെട്ട മുസ്ലീങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തെ പറ്റി അവിടം സന്ദർശിച്ച ഹുസൈൻ മടവൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *