ഫലസ്തീനില്‍ നിന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ട പാഠം..

ഫലസ്തീനിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ട പാഠത്തെ പറ്റി റമദാന് അവിടെ സന്ദർശിച്ച അബ്ദുള്ള ചേറൂർ സംസാരിക്കുന്നു.

 
 

RELATED ITEMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *