മുഹമ്മദ്‌ നബി ദൈവമാണോ ??

മുഹമ്മദ് നബി ദൈവമാണോ ? ചിലര്‍ അങ്ങനെയും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിന്‍റെ സന്ദേശം മുസ്ലീങ്ങള്‍ വേണ്ട പോലെ അമുസ്ലീങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തില്‍ ഉയര്‍ന്ന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവര്‍ പോലും ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള്‍ തെറ്റിദ്ധരിക്കാന്‍ കാരണം.

RELATED ITEMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *