ഫേസ്ബുക്ക് യുക്തിവാദവും, ഇസ്ലാമും | യു കലാനാഥൻ

ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തീവ്ര യുക്തിവാദത്തെ പറ്റി യു കലാനാഥൻ, കേരള യുക്തിവാദസംഘം പ്രസിഡന്റ് സംസാരിക്കുന്നു. Zakeen കലാനാഥനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണിത്.

യുക്തിവാദം

RELATED ITEMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *