പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ വീണ്ടും - The Terror is Here ! A Short film against Violation

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ വീണ്ടും ! A Short film against Violation
Presenting the First Short film from the House of Zakeen

” വിശ്വസിച്ചവരേ, വല്ല കുബുദ്ധിയും എന്തെങ്കിലും വാര്‍ത്തയുമായി
നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി വ്യക്തമായി അന്വേഷിച്ചറിയുക. കാര്യമറിയാതെ ഏതെങ്കിലും ജനതക്ക് നിങ്ങള്‍ വിപത്ത് വരുത്താതിരിക്കാനും, അങ്ങനെ ആ ചെയ്തതിന്റെ പേരില്‍ നിങ്ങള്‍ ഖേദിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണത് ” ഖുര്‍ആന്‍ (49:6)

Visit us and follow us:
http://www.zakeen.in
http://facebook.com/ZakeenTV

http://youtube.com/ZakeenTV
http://twitter.com/ZakeenTV

RELATED ITEMS

5 thoughts on “പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ വീണ്ടും – The Terror is Here !

  1. Excellent theme. Good visual, but sound some pitch out….. best wishes to Zakeen team, Sakkariya Kuwait

  2. Praise to God… hey brothers, excellent and envying work did…. you people made and blow up the real fact of islamophobia .. really really great encounter to the living time of our society.. now we can answer to the question… What is islamophobia????? answer: nothing more than this, go and watch പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ വീണ്ടും – The Terror is Here ! A Short film against Violation…….. May almighty fill the blessings of rewards in the house of zakeen and over each individual behind this effort… please keep going and do more with the Faith…thanking with prayers and best wishes……………

  3. Masha Allah, good work…but some pitch out..anyway good movement and we expecting more short film from Zakeen.

Leave a Reply to Siyas Cb Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *