ദീനി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരുത്തമ മാതൃക - ദുഅ കോളേജ്

നിലമ്പൂര്‍ അടുത്തുള്ള ദുഅ കോളേജിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഡോകുമെന്ററിയിലൂടെ. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അന്തരീക്ഷവും മനശാസ്ത്ര പരമായ വിദ്യാഭ്യാസ ശൈലിയും കൊണ്ട് വേറിട്ട്‌ നില്‍ക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥാപനം.

Visit us and follow us:
http://facebook.com/ZakeenTV
http://youtube.com/ZakeenTV
http://twitter.com/ZakeenTV

5 thoughts on “ദീനി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരുത്തമ മാതൃക – ദുഅ കോളേജ്

  1. വളരെ സുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷം, നല്ല കാമ്പസ്‌, നല്ലൊരു കവിത കേട്ടപോലെ മനസ്സിനൊരു കുളിര്‍മ…

Leave a Reply to Naeemi Vellila Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *