നുണക്കഥൾക്കെതിരെ കമല സുരയ്യയുടെ മകൻ പ്രതികരിക്കുന്നു ! !

A ZakeenTV Exclusive..
“Let them read the Holy Quran”
അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കെതിരെ കമല സുരയ്യ യുടെ മകൻ പ്രതികരിക്കുന്നു !
മരണ ശേഷവും തന്റെ അമ്മയെ വേട്ടയാടുന്നരോട് മകന് പറയാൻ ഉള്ളത്..

Visit us and follow us:
http://facebook.com/ZakeenTV
http://youtube.com/ZakeenTV
http://twitter.com/ZakeenTV

2 thoughts on “നുണക്കഥൾക്കെതിരെ കമല സുരയ്യ യുടെ മകൻ പ്രതികരിക്കുന്നു !

    • Thanks for pointing out, it was a typing mistake.. it has been properly corrected to
      “Let them read the Holy Quran”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *